Christus is Opgestanden

'Nieuw'-Nederlands: Christus is opgestaan

Christus is opgestanden
Alle van der Joden 'er handen,
Wi sullen nu allen recht vrolick sijn,
Christus sal onze Verlosser zijn. Alleluja!

Was Christus ook niet verresen
Alle met sinen goddelijken wesen,
Wi waren gebleven in grooten nood,
Wie allen moesten sterven den eeuwigen dood. Alleluja!

Daer waren drie heilige vrouwen,
Die wouwen het graf aanschouwen.
Sie sochten den gekruisten Heer Jezu Christ
Die al van de dooden opgestanden is. Alleluja!

Christus die voer ter hellen
Om aldaere in vrede te stellen
Die in de duisternisse lagen seer bezwaert
God die heeft ze met Zijn eeuwig licht verklaert. Alleluja!

Gij prinsen, gij helsche soorten,
Doet open uw muren en uw poorten,
Uw roven, die worden u nu onthaelt,
Christus heeft alle onse schulden betaelt. Alleluja!

Christus, de Groot-Eerwaerde,
Zijne lieve Moeder, die Hij openbaerde
Zijn wesen, nu klaerder dan sonneschijn,
Onsterfelijck, verlost nu uit smarten en pijn. Alleluja!

Christus vont ze in weene
Die zuyvere Maria Magdalene
God heeft ze vertroost in haer verdriet
Als eenen hofman, 't is alzoo geschiet. Alleluja!

Twee discipelen kwamen gaende
Naar Emmaus, zij waren verstaende,
Hoe Christus zooveel had aan 't kruis geleên,
Hij toen als pelgrim op den weg verscheen. Alleluja!

Weest christ'nen Zijn lijden gedachtig,
Hij is ons Paeslam waarachtig.
Geofferd aan de kruyse voor onze misdaet,
Dat dede de Joden er valschen raet. Alleluja!

Verblijdt u, gij christenen algemeine
Met Maria, die suivere fonteine,
De koop van dien Judas, so trouweloos gedaen,
Die is aan ons allen so wel vergaen. Alleluja!

PDF bestand om op te slaan en uit te printen (51 kb)

Website door Dinkel Systems